Privacitat


La Joventut Nacionalista de Catalunya (en endavant JNC) ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Personals i Garantia dels Drets Digitals, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGDP), així com la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?

Identitat: Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC)

Domicili: Carrer Diluvi, 10, 3r 1a, 08012 Barcelona

NIF. Núm. G-58127606

Telèfon: 684 337 317

Correu electrònic: [email protected]

La JNC ha nomenat una persona delegada de protecció de dades amb la que es pot contactar mitjançant el següent correu electrònic:

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Finalitats del tractament: les dades personals que es recullen en el moment d'afiliar-se al Partit seran tractades per a les següents finalitats:

  • La gestió administrativa i organitzativa pròpia de la organització.

  • La gestió del cobrament de les quotes dels militants.

  • La gestió de les comunicacions periòdiques de les activitats del Partit, tant per mitjans electrònics com per correu postal.

Categories especials de dades: les opinions polítiques són considerades dades especialment sensibles i només poden ser tractades amb el consentiment del seu titular. Pel fet d'afiliar-se al partit s'està autoritzant al tractament d'aquestes dades sensibles.

Per quant de temps conservem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió per l'usuari.

Quina és la legitimació pel tractament de les dades?

La base legal pel tractament de les dades és el consentiment de l'usuari prestat mitjançant l'acceptació de la clàusula de tractament de dades, per tant cada vegada que l'usuari ens faci arribar o enviï dades personals a través dels formularis del lloc Web haurà de donar el seu consentiment exprés fent clic a la casella que apareix a la part inferior de cada formulari on es recullen les seves dades.

En els formularis del lloc Web serà necessari que l'usuari complimenti els camps marcats com "obligatoris". Si no es faciliten totes les dades de caràcter personal requerides, podria implicar una incompleta atenció de la sol·licitud requerida.

L'usuari haurà de comunicar a la JNC les seves dades personals actuals a fi de que la informació continguda en el seus fitxers estigui actualitzada i sense errors.

També, quan ens escrigui a algun dels nostres correus electrònics de contacte o bé a qualsevol altre habilitat per a funcionalitats concretes dins la pàgina web, estarà acceptant expressament que puguem demanar les seves dades per la finalitat o petició que ens hagi indicat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades de les persones vinculades a les JNC podran ser comunicades legítimament a:

  • Les autoritats competents per al compliment d'obligacions legals: l'Administració Tributària, jutjats i tribunals, Tribunal de Cuentas i altres administracions públiques amb competència en la matèria per imperatiu legal.

  • No es realitzen transferències de dades a països tercers o a organitzacions internacionals.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

L'usuari pot exercir al seu dret d'accés a les dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no són necessàries per les finalitats per les quals van ser recollides, i a sol·licitar la seva portabilitat. També podran sol·licitar la limitació i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i motius relacionats amb la seva situació particular.

Igualment, té dret a revocar el seu consentiment, en qualsevol moment, sense que això afecti de forma retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins aquell moment.

L'usuari podrà exercir els drets referits anteriorment, en els termes i condicions previstos en la legislació vigent, en el domicili de la JNC, Carrer Diluvi, 10, 3r 1a, 08012 Barcelona, o sol·licitar-ho mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a Barcelona

En el supòsit que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d'aquests drets, pot adreçar-se a la Agència Espanyola de Protecció de Dades (agpd.es-- C/ Jorge Juan, 6 de Madrid)

Modificació de la present Política de Privadesa

La JNC es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com per a futurs usos que pogués realitzar de les dades personals dels usuaris de la pàgina web.

En cas que aquesta modificació afectés pel que fa al tractament de les seves dades, per exemple, perquè es pretén realitzar algun tractament addicional dels mateixos, no informat prèviament, procediríem a notificar-li d'aquesta realitat perquè indiqui la seva conformitat o disconformitat.

Es recomana a l'usuari, en tot cas, que procedeixi a la lectura de la Política de Privadesa de la nostra pàgina web www.jnc.cat cada vegada que hi accedeixi.

Última actualització: Barcelona, 9 de març de 2020.