Manifest: Propostes per fer front a la crisi del COVID-19 a les universitats catalanes

La JNC presenta un manifest amb propostes per ajudar a pal·liar l'efecte del COVID-19 a les universitats catalanes

dilluns 4 de maig de 2020

Imatge de capçalera

L’actual crisi sanitària generada pel COVID-19 ha provocat un enorme impacte en la societat en el seu conjunt. En aquest sentit, volem fer arribar una sentida abraçada a totes aquelles persones que han patit l’impacte directe o indirecte del coronavirus. Estudiants, PAS i PDI no han estat aliens a aquesta situació i molts han patit també les conseqüències d’aquesta pandèmia. Les circumstàncies han obligat a les universitats a adaptar-se en un temps rècord de les classes presencials tradicionals a un model no presencial basat en la docència online. Cada universitat, en base a la seva autonomia s’ha adaptat el millor possible a aquesta nova circumstància.

No obstant això, des de la Joventut Nacionalista de Catalunya creiem convenient subratllar que aquesta transició ha anat acompanyada de males praxis i decisions que es podrien haver pres amb major celeritat i diàleg amb els estudiants. És per aquest motiu que, com a organització política juvenil i fortament vinculada a les universitats catalanes, plantegem en aquest document un seguit de mesures per tal de facilitar l’adaptació a les noves circumstàncies que se’ns posen al davant:

 • Promoure ajudes per a la flexibilització del pagament de les matrícules el curs 2020-21. Degut a la situació econòmica desfavorable per a les famílies i alumnat, resulta necessari ampliar els terminis de pagament de les matrícules; a la vegada que despenalitzar el retard en el pagament de les mateixes per causes econòmiques justificades.

 • Dissenyar un pla de xoc per als estudiants més vulnerables. Identificar els col·lectius que resultin més afectats per la no presencialitat de la docència així com per la manca de recursos tecnològics i destinar tots els recursos necessaris a assolir un ensenyament equitatiu.

 • Cal apostar per l’adaptació de les universitats envers les noves tecnologies i noves eines en línia que permetin una transformació digital del conjunt del sistema universitari català. Cal veure aquesta crisi com una oportunitat de plantejar-nos les actuals mancances en instal·lacions o com resoldre problemàtiques noves com: aconseguir una docència en línia de qualitat, la manera de fer seminaris telemàtics... L’exemple de la UOC ha de servir de referència.

 • Estabilitat respecte als plans docents. Cal preservar al màxim la seguretat jurídica dels estudiants. Per aquest motiu s’ha de fer partícips als estudiants d’aquells canvis que es produeixin en el pla docent i tenir en compte, en la mesura del possible, les seves necessitats i l'opinió dels seus representants a l’hora de modificar-los. En aquest sentit, considerem totalment necessari establir dates límit per a poder fer-ne les modificacions pertinents. Per aquest motiu, considerem que els nous criteris d’avaluació no s’haurien de poder modificar sota cap concepte, a partir de 3 setmanes abans de l’inici del termini d’exàmens finals.

 • Fomentar solucions fàcils i flexibles en les pràctiques, tant curriculars com extracurriculars, per fer front a la situació en què ens trobem. En aquesta direcció, apostem per assegurar la continuïtat i el reconeixement de les pràctiques que es puguin realitzar de forma telemàtica. En cas contrari, cal establir un llindar de consens que permeti el reconeixement d’aquelles ja realitzades de forma presencial. De la mateixa manera, cal assegurar la realització durant els primers mesos del curs següent d’aquelles pràctiques que no assoleixin el llindar mínim ni es puguin realitzar telemàticament.

 • Preservació dels drets dels alumnes. La voluntat d’evitar la còpia no ha de ser mai a partir de la vulneració del dret a la intimitat dels estudiants. Existeixen altres mecanismes per a assegurar el correcte aprenentatge dels continguts acadèmics que no suposen una vulneració de la intimitat de l’estudiant. La preservació de drets ha d’incloure també el dret universal a internet facilitant allò necessari perquè l’element geogràfic o econòmic no siguin un impediment per a poder finalitzar el curs.

 • Fomentar el diàleg amb els estudiants. Cal que els estudiants a través dels seus òrgans representatius puguin fer arribar propostes constructives de millora i cal un compromís per part de les universitats d’escoltar i entendre les propostes i necessitats dels estudiants. És a través de solucions dialogades i des del consens que podrem superar aquesta crisi millorant i creixent com a universitats. En aquesta línia, creiem necessari marcar en les properes setmanes el calendari per a les eleccions dels òrgans de govern de les universitats que han estat cancel·lades a causa del coronavirus.

 • Seguretat jurídica pels actuals estudiants d’ERASMUS i altres programes de mobilitats internacional i dels que pretenen realitzar un intercanvi acadèmic al curs vinent. Per aquest motiu, creiem indispensable la necessitat de protegir els programes previstos pel curs vinents mantenint-ne els plans de mobilitat ja definits i adjudicats.

 • Doblar esforços en l’habilitació de contingut en línia. Davant de l’actual situació de confinament i la impossibilitat de poder acudir presencialment a les biblioteques o poder comprar manuals, resulta especialment imprescindible per tal de permetre que cap estudiant es quedi amb la impossibilitat de poder seguir una assignatura de disposar, almenys de la bibliografia recomanada accessible des de casa.

 • Assegurar la docència. Davant aquesta situació tan excepcional, el paper dels docents és més important que mai. Per aquest motiu és necessari que els docents no es limitin a traslladar els materials en format digital sinó que han d’aprofitar les eines a l’abast per a realitzar un acompanyament que permeti avançar en l’aprenentatge. En aquest sentit com a JNC, proposem que s’habilitin horaris per a poder fer tutories i fomentar canals per a una comunicació fluida i constant amb els estudiants.

 • El retorn de la matrícula en la part proporcional d’aquelles assignatures eminentment pràctiques que a raó del COVID-19 no s’han pogut realitzar.

 • Revisió de la càrrega lectiva i avaluació continuada. En l’actual situació on s’accentuen les dificultats per a realitzar treballs en grup i exposicions orals es pot veure dificultada l’avaluació continuada. Per aquesta raó, cal habilitar la possibilitat sense limitació temporal i amb caràcter extraordinari de l’opció d’ avaluació única. En el cas que s’opti per a una avaluació continuada, resulta necessari que aquesta tingui una càrrega de treball proporcional al nombre de crèdits que li correspon i evitar al màxim possible les propostes que pretenen substituir la docència per feina dels estudiants a casa.


Publicat a: Comunicat Manifest

Cercar continguts


Categories